(GB)

Sensalert Privacy Statement

You can read Sensalert’s privacy statement here. It is written in plain language, because if it is up to us, there should be no ambiguity about privacy.

Sensalert is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Personal data that we process
Sensalert processes your personal data by using our services and/or because you provide it to us yourself. Below is an overview of the personal data we process:
– First and last name
– Address details
– Telephone number
– E-mail address
– IP address

Our website does not intend to collect data from children under the age of 16. However, we cannot control this. If you are satisfied that we have collected personal information about a minor without parental consent, please contact us via the contact form on the website, we will delete this information.

What we do with personal data
Sensalert processes your personal data for the following:
– handling payments
– sending our newsletter and/or advertising leaflet
– in order to be able to call or email you if necessary for the execution of an assignment
– to inform you about changes to our services
– to deliver goods and services to you

Sensalert also processes personal data if we are legally obliged to do so,
such as data that we need for our tax returns.

Sensalert does not sell your data to third parties and only provides it if necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your data on our instructions, we enter into an processing agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data.

How long we keep personal data
Sensalert does not keep your personal data for longer than necessary to achieve the goals for which your data is collected. The only data we do not delete is your personal data listed on invoices. We are legally obliged to keep these for the tax authorities. We keep other personal data, including IP addresses, for a maximum of 5 years.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to revoke your consent for the data processing or to object to the processing of your personal data by Sensalert. This means, however, that pending contracts may have to be stopped, as we need personal data to carry out contracts. You also have the right to data transfer. This means that you can submit a request to us to send you the personal data we have about you in a computer file. You can send a request for access, correction, deletion, data revocation of your personal data, a request for withdrawal of your consent or an objection to the processing of your personal data to us via the contact form on the website. To ensure that the request for access has been made by you, we then ask you to send a copy of your ID. In this copy, black out your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Social Security number (BSN). This is to protect your privacy. We will respond as soon as possible, but within four weeks, at your request. Sensalert would also like to point out that you have the possibility to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority.

How we protect personal data
Sensalert takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification.

Cookies, or similar techniques, that we use
When you visit the Sensalert website, a small file is placed on your computer’s hard drive, called cookies. These make our website more useful by storing information about your preferences. In the future, for example, you may be able to log in to the website and cookies will make this easier for you. We only use cookies that are necessary for the technical operation of the website and for your ease of use. Cookies do not personally identify you as an Internet user, but your computer will be identified.

You can opt out of cookies by setting your internet browser to stop storing cookies. In addition, you can also delete any information previously stored through your browser’s settings.

Automated decision-making
Sensalert does not make decisions based on automated processing that can have (significant) consequences for you. This refers to decisions taken by computer programs or systems, without us as a person.

 

(NL)

Privacyverklaring Sensalert

U leest hier de privacyverklaring van Sensalert. Deze is in duidelijke taal geschreven, want als het aan ons ligt mag er over privacy geen onduidelijkheid bestaan.

Sensalert is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring wordt weergegeven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sensalert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen dit echter niet controleren. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website, dan verwijderen wij deze informatie.

Wat wij met persoonsgegevens doen
Sensalert verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende:
– het afhandelen van betalingen
– het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is voor uitvoering van een opdracht
– om u te informeren over wijzigingen van onze diensten
– om goederen en diensten bij u af te leveren

Sensalert verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Sensalert verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sensalert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De enige gegevens die wij niet verwijderen, zijn uw persoonsgegevens die vermeld staan op facturen. Wij zijn wettelijk verplicht deze te bewaren voor de belastingdienst. Andere persoonsgegevens, waaronder IP-adressen, bewaren wij maximaal 5 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sensalert. Dit betekent dan wel dat mogelijks lopende opdrachten moeten worden stopgezet, aangezien wij persoonsgegevens nodig hebben om opdrachten uit te voeren. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar naar ons via het contactformulier op de website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u vervolgens een kopie van uw identiteitsbewijs op te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sensalert wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sensalert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wanneer u de website van Sensalert bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst, deze heet cookies. Deze maken onze website nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. In de toekomst bijvoorbeeld kunt u mogelijks inloggen op de website en dan zorgen cookies ervoor dat dit eenvoudiger voor u wordt. Wij gebruiken enkel cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Cookies identificeren u als internetgebruiker niet persoonlijk, maar uw computer wordt wel geïdentificeerd.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sensalert neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen die voor u (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat wij als persoon daaraan te pas komen.